STM Group
Poland

POLAND / HEADQUARTER

Wyszyńskiego 1

10-457 Olsztyn

+48 89 533 9447

+48 89 533 9448

info@stmgroup.eu


 

STM Group
Russia

RUSSIA / HEADQUARTER

Leninskiy prospekt 30A

236006 Kaliningrad

007 4012 310540

007 9022 527503

info@stm-group.com

Strefa Klienta

Zapytanie Ofertowe

OGÓLNE WARUNKI UMÓW STM GROUP SP.ZO.O.

SPIS TRESCI:
§ 1. Definicje str. 2
§ 2. Przedmiot str. 2
§ 3. Rodzaje usług str. 3
§ 4. Przesyłki str. 3
§ 5. Zlecenie Spedycyjne str. 4
§ 6. Wynagrodzenie i wydatki str. 5
§ 7. Korekta paliwowa str. 6
§ 8. Dodatek walutowy (CAF) str. 7
§ 9. Usługa za pobraniem (COD) str. 7
§ 10. Prawo zastawu str. 7
§ 11. Ubezpieczenie przesyłki str. 8
§ 12. Odpowiedzialność str. 8
§ 13. Roszczenia str. 9
§ 14. Poufność str. 10
§ 15. Autopromocja str. 10
§ 16. Postanowienia końcowe str. 11

§ 1. Definicje

1. OWU – niniejsze Ogólne Warunki Umów stosowane przez STM GROUP SP.ZO.O.
2. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16,
poz. 93 ze zm.).
3. STM GROUP – STM GROUP SP.ZO.O.
4. Klient – zleceniodawca, na rzecz którego STM GROUP świadczy usługi spedycji; w zależności
od rodzaju wykonywanych czynności Klientem może być także Nadawca albo Odbiorca.
5. Nadawca – podmiot wydający przesyłek do przewozu, wykonujący prawa i obowiązki określone
w OWU oraz w obowiązujących przepisach prawa.
6. Odbiorca – podmiot odbierający przesyłek, wykonujący prawa i obowiązki określone w OWU
oraz w obowiązujących przepisach prawa.
7. Podwykonawcy – przewoźnicy, spedytorzy i inne osoby, z których STM GROUP korzysta
przy świadczeniu usług spedycji, posiadający odpowiednie uprawnienia (licencje, zezwolenia)
oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
8. Umowa – umowa ramowa zawierana pomiędzy STM GROUP a Klientem w przedmiocie
świadczenia usług spedycji.
9. Zlecenie Spedycyjne – zlecenie usługi spedycji realizowanej przez STM GROUP na rzecz
Klienta.
10. Formularz – dokument Zlecenia Spedycyjnego stosownie do wzoru umieszczonego na stronie
internetowej www.stmgroup.eu lub inny dokument uznany przez STM GROUP , zawierający
niezbędne dane do prawidłowego wykonania usługi spedycji.
11. SWU – Szczegółowe Warunki Umów w zakresię usług świadczonych przez STM GROUP .
12. Cennik – wykaz dodatkowego wynagrodzenia, wydatków, innych opłat i należności STM GROUP ,
załączany do Zlecenia Spedycyjnego.

§ 2. Przedmiot

1. OWU stosuje się do wszystkich usług świadczonych przez STM GROUP z zastrzeżeniem, że
w pierwszej kolejności zastosowanie będą miały postanowienia Umowy, o ile zostanie zawarta.
2. W zakresię nieuregulowanym w Umowie oraz OWU, zastosowanie będą miały warunki
konosamentowi stosowane przez STM GROUP (przewozy morskie).
3. STM GROUP stosuje SWU umieszczone na stronie internetowej www.stmgroup.eu

§ 3. Rodzaje usług

1. STM GROUP świadczy usługi spedycji w zakresię wysyłania i odbioru przesyłek oraz inne
usługi związane z organizacja procesu przewozu przesyłek, wykonywane w sposób kompleksowy
w odniesięniu do całości przewozu albo obejmujące jedynie poszczególne czynności związane
z przewozem, zarówno w zakresię krajowym, jak i międzynarodowym.
2. Usługi STM GROUP , o których mowa w ust. 1, dotyczą następujących rodzajów przewozów:
1) przewozy drogowe,
2) przewozy kolejowe,
3) przewozy lotnicze,
4) przewozy morskie,
5) przewozy multimodalne.
3. Usługi świadczone przez STM GROUP mogą być w całości lub w części wykonywane przez
Podwykonawców.
4. STM GROUP może wykonywać przewozy samodzielnie. W takim wypadku STM GROUP
będzie posiadać prawa i obowiązki przewoźnika.

§ 4. Przesyłki

1. Usługi STM GROUP nie obejmują wymienionych poniżej przesyłek:
1) żywego inwentarza,
2) broni i jakiegokolwiek rodzaju uzbrojenia wykorzystywanego w celach militarnych,
3) wszelkiego rodzaju papierów wartościowych oraz innego rodzaju dokumentów związanych
z obrotem gospodarczym,
4) środków pieniężnych w jakiejkolwiek formie lub przedmiotów o znacznej wartości, takich
jak: dzieła sztuki, antyki, klejnoty, monety, kamienie szlachetne,
5) towarów, których przewóz wymaga uzyskania przez STM GROUP dodatkowych zezwoleń,
w szczególności towarów ponadgabarytowych i ponadnormatywnych oraz towarów
niebezpiecznych (ADR) klasy 1 i 7,
6) odpadów (np. komunalnych, medycznych, zwierzęcych),
7) zwłok i szczątków ludzkich,
8) przesyłek wymagających niestandardowego sposobu opakowania,

9) przesyłek uszkodzonych lub których stan bądź rozmiar uniemożliwia ich prawidłowy
przewóz zgodnie z warunkami określonymi w Formularzu, chyba ze STM GROUP wyrazi
na piśmie zgodę na realizacje takiej usługi.
2. Usługi STM GROUP nie obejmują przesyłek, których posiadanie lub obrót jest zabroniony,
a także przesyłek niedopuszczonych do przewozu z mocy przepisów prawa.
3. STM GROUP może wykonać bez odrębnej umowy usługi spedycji towarów niebezpiecznych
(ADR) pozostałych klas niz. 1 i 7.
4. Opakowania przesyłek musza odpowiadać normom określonym przez obowiązujące przepisy
prawa oraz powinny spełniać wymogi:
1) odpowiedniej jakości oraz braku uszkodzeń,
2) nie zawierać substancji szkodliwych dla życia i zdrowia ludzi oraz nie zagrażać środowisku,
3) uniemożliwiać dostęp do zawartości przesyłki bez uprzedniego zdjęcia, naruszenia lub
uszkodzenia opakowania,
4) zabezpieczać przesyłkę przed powstaniem uszkodzeń w czasię przewozu,
5) uniemożliwiać styczność zawartości przesyłki z innymi przesyłkami przewożonymi tym
samym środkiem transportowym,
6) należytego oznakowania poprzez umieszczenie w widocznym miejscu czytelnej informacji
o przesyłce (zawartość i cechy szczególne przesyłki) oraz o sposobie postępowania
z przesyłka,
7) umożliwiać przeładunek przesyłki bez uszkodzenia jej zawartości.
5. . STM GROUP ma prawo odmowy świadczenia usług w stosunku do przesyłek, których
opakowanie nie spełnia powyższych wymagań.

§ 5. Zlecenie Spedycyjne

1. Klient składa Zlecenie Spedycyjne przesyłając do . STM GROUP prawidłowo wypełniony
Formularz. Zlecenie Spedycyjne będzie przyjmowane w dni robocze od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8:00 do 16:00 (czas letni +0200 UTC, czas zimowy +0100 UTC).
2. . STM GROUP przystępuje do realizacji Zlecenia Spedycyjnego po potwierdzeniu na
Formularzu przyjęcia Zlecenia Spedycyjnego oraz odesłaniu Formularza do Klienta.
Potwierdzenie przyjęcia Zlecenia Spedycyjnego nie jest wymagane w serwisię webbooking.
3. . STM GROUP może odmówić realizacji Zlecenia Spedycyjnego.
4. Formularz, potwierdzenie albo odmowa przyjęcia Zlecenia Spedycyjnego, może być przesłane
droga elektroniczna lub faksem.
5. Klient za zgoda STM GROUP może zastosować inny niż Formularz dokument Zlecenia
Spedycyjnego, który musi zawierać co najmniej elementy określone w Formularzu.
6. Zmiana warunków Zlecenia Spedycyjnego przez Klienta będzie traktowana jako nowe Zlecenie
Spedycyjne, chyba ze strony postanowią inaczej.
7. W przewozach morskich usługi wykonywane są na warunkach konosamentu armatorskiego,
a warunki realizacji Zlecenia Spedycyjnego mogą ulec zmianie w zależności od możliwości
transportowych Podwykonawcy (operatora wykonującego Zlecenie Spedycyjne).
8. STM GROUP może wyrazić zgodę na określenie terminu dostawy przesyłki do Odbiorcy
(specjalny interes Klienta w dostawie).

§ 6. Wynagrodzenie i wydatki

1. Klient zapłaci STM GROUP wynagrodzenie w wysokości ustalonej w Formularzu
lub w Cenniku.
2. Klient zapłaci STM GROUP dodatkowe wynagrodzenie, jeżeli oprócz usług objętych
Zleceniem Spedycyjnym STM GROUP wykona uzgodnione z Klientem usługi dodatkowe
albo wykona takie usługi/ czynności bez uzgodnienia, ale w celu prawidłowej realizacji Zlecenia
Spedycyjnego albo w celu zabezpieczenia roszczeń STM GROUP albo Klienta.
3. Klient zwróci wszelkie wydatki poniesione przez STM GROUP i Podwykonawców w celu
realizacji Zlecenia Spedycyjnego (m. in. opłatę za dodatkowy przewóz, koszty składowania,
koszty demurrage i detention, opłaty postojowe, opłaty celne, opłaty związane z inspekcja
sanitarna lub jakościową, inne opłaty administracyjne).
4. Wysokość wydatków określa Cennik. W przypadku, gdy faktycznie poniesione wydatki lub
koszty będą wyższe od wydatków określonych w Cenniku, Klient zwróci ich wysokość. Wydatki
nieokreślone w Cenniku będą zwracane na podstawie dowodów ich poniesienia.
5. STM GROUP może uzależnić realizacje Zlecenia Spedycyjnego od zapłaty przez Klienta
należnych wynagrodzeń lub wydatków albo zaliczki na ich poczet.
6. Jeżeli kwota wynagrodzenia będzie określona w walucie obcej, dla przeliczenia tej kwoty
stosuje się kurs sprzedaży BGŻ BNP Pariba opublikowany na dzień załadunku
przesyłki.
7. Termin płatności wynosi 60 dni od dnia wystawienia faktury albo noty.
8. Za dzień zapłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy STM GROUP
9. W razie zwłoki w zapłacie należności, Klient na zadanie STM GROUP zapłaci odsetki
ustawowe.
10. W razie konieczności prowadzenia wobec Klienta czynności windykacyjnych, Klient zapłaci
STM GROUP dodatkowa należności w wysokości określonej w Cenniku.
11. Wynagrodzenie STM GROUP może ulec zmianie w przypadku podwyższenia składników
wynagrodzenia (opłaty drogowe, administracyjne, podatki, itd.).
12. Wynagrodzenie STM GROUP nie może być potrącane z jakimikolwiek roszczeniami Klienta.
13. Klient zobowiązany jest do dostarczania do STM GROUP raz na kwartał aktualnych danych
finansowych w formie i treści uzgodnionej z STM GROUP . Brak takich informacji może
skutkować skróceniem terminu płatności faktur lub koniecznością dokonania przedpłaty.

§ 10. Prawo zastawu

1. W celu zabezpieczenia roszczeń z tytułu wynagrodzenia, wydatków i innych należności, także
dotyczących poprzednich zleceń Klienta, STM GROUP ma prawo do zatrzymania przesyłki
lub związanych z nią dokumentów i wstrzymania realizacji usług do czasu zapłaty przez Klienta
wszystkich należności.
2. Zastaw może być wykonany dopóki STM GROUP dysponuje przesyłka lub może nią
rozporządzać za pomocą posiadanych dokumentów.
3. O skorzystaniu z prawa zastawu STM GROUP poinformuje Klienta na piśmie, wskazując
miejsce składowania przesyłki, rodzaj zatrzymanych dokumentów oraz przedmiot i wysokość
zabezpieczenia.
4. Wszelkie koszty powstałe w związku z wykonaniem prawa zastawu (w szczególności koszty
składowania przesyłki i koszty transportu do Odbiorcy) obciążają Klienta i zostaną doliczone
do należności zabezpieczonych zastawem.
5. Klient zwalnia STM GROUP z odpowiedzialności z tytułu roszczeń osób trzecich związanych
z zastosowaniem prawa zastawu.

§ 11. Ubezpieczenie przesyłki

1. STM GROUP może zawrzeć w imieniu i na rzecz Klienta oraz na jego koszt, umowę
ubezpieczenia w zakresie utraty, ubytku lub uszkodzenia przesyłki – na warunkach dostępnych
na stronie internetowej www.stmgroup.eu
2. Zlecenie zawarcia umowy ubezpieczenia jest udzielane przez Klienta poprzez umieszczenie
odpowiednich danych w Formularzu (rodzaj przesyłki, jej wartość i inne).

§ 12. Odpowiedzialność

1. STM GROUP ponosi odpowiedzialność za szkodę powstała w wyniku niewykonania
lub nienależytego wykonania Zlecenia Spedycyjnego.
2. STM GROUP nie ponosi odpowiedzialności za powstała szkodę jeżeli udowodni, ze nie mógł
zapobiec jej powstaniu, pomimo zachowania należytej staranności lub jeżeli szkoda powstanie
na skutek zdarzeń niezawinionych przez STM GROUP . Za zachowanie należytej staranności
przez STM GROUP uważa się miedzy innymi posługiwanie się Podwykonawcami przez
STM GROUP .
3. STM GROUP odpowiada za czynności Podwykonawców, chyba ze nie ponosi winy w wyborze.
4. W związku z wykonywaniem przez STM GROUP usług, o których mowa w § 3, mogą wystąpić
uszkodzenia lub braki przesyłek Klienta powierzonych STM GROUP.
5. Powstawanie uszkodzeń lub braków, o których mowa w ust. 4 powyżej jest pomimo dołożenia
przez STM GROUP należytej staranności, typowym zdarzeniem mogącym wystąpić podczas
świadczenia usług spedycji w zakresie wysyłania i odbioru przesyłek oraz innych usług
związanych z organizacja procesu przewozu przesyłek. Dlatego tez fakt wystąpienia wskazanych
wyżej uszkodzeń lub braków, nie zwalnia STM GROUP z odpowiedzialności, ale jednocześnie
nie oznacza wadliwego wykonania usługi przez STM GROUP. Biorąc pod uwagę powyższe,
zwrot kosztów z tytułu uszkodzeń lub braków przesyłek nie będzie miał charakteru kary
umownej lub odszkodowania z tytułu wadliwe wykonanej usługi.
6. STM GROUP nie ponosi odpowiedzialności za następujące zdarzenia:
1) szkody wynikające z właściwości przesyłki lub powstałe w związku z jej niewłaściwym
opakowaniem lub oznakowaniem, a także szkody powstałe wskutek wskazania przez Klienta
nieprawidłowych lub niewystarczających danych dotyczących przesyłki lub realizacji
Zlecenia Spedycyjnego,
2) szkody w postaci ubytków lub uszkodzeń przesyłki, jeżeli dostarczy przesyłkę bez śladów
naruszenia jej opakowania albo bez naruszenia plomb Nadawcy w razie przewozu przesyłki
w zamkniętym środku transportowym,
3) szkody powstałe na skutek zdarzenia siły wyższej lub innych zdarzeń uniemożliwiających
prawidłowa realizacje Zlecenia Spedycyjnego, na które STM GROUP nie miał wpływu
i którym nie mógł zapobiec, dotyczące miedzy innymi warunków atmosferycznych, klęsk
żywiołowych, strajków, blokad dróg, decyzji władz państwowych – w tym działań wojennych
i aktów terrorystycznych, kradzieży lub rozboju,
4) szkody powstałe w związku z realizacja Zlecenia Spedycyjnego dotyczącego przesyłek nie
objętych usługami STM GROUP ,
5) szkody spowodowane opóźnieniem w dostawie przesyłki, chyba ze STM GROUP
zobowiązał się do dostarczenia przesyłki w ściśle określonym terminie,
6) szkody wynikające z działań lub zaniecha osób, którymi STM GROUP nie posługuje się
przy realizacji Zlecenia Spedycyjnego,
7) szkody w innej postaci niż szkody rzeczywiste w przesyłce, co oznacza miedzy innymi
utracone korzyści i straty pośrednie (np. utrata rynku),
8) szkody polegające na ubytku wagi w towarach masowych, jeżeli ubytek wynika z właściwości
towarów i nie przekracza granic określonych we właściwych przepisach, a w przypadku
braku takich przepisów – granic zwyczajowo przyjętych.
7. Odszkodowanie z tytułu szkody spowodowanej opóźnieniem w dostawie jest ograniczone
do wysokości wynagrodzenia STM GROUP .
8. Klient ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe wskutek niewykonania
lub nienależytego wykonania swoich obowiązków w związku z realizacja Zlecenia Spedycyjnego,
w tym za umieszczenie w Formularzu lub w innych dokumentach związanych z przewozem
nieprawidłowych, nieścisłych lub niedostatecznych danych dotyczących przesyłki, warunków
przewozu, miejsca załadunku i rozładunku.

§ 13. Roszczenia

1. Zarówno w przypadku powstania uszkodzeń, braków lub opóźnień jak i w razie niewykonania
lub niewłaściwego wykonania usług przez STM GROUP, Klient dochodząc zwrotu
poniesionych kosztów zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie na formularzu zgłoszenia
roszczenia STM GROUP, umieszczonym na stronie internetowej www.stmgroup.eu wraz z jego
załącznikami. Złożenie formularza zgłoszenia roszczenia wraz z załącznikami jest wymogiem
koniecznym do przyjęcia zgłoszenia przez STM GROUP.
2. Termin na złożenie zgłoszenia wynosi 14 dni od dnia powstania uszkodzenia, braków lub
opóźnienia lub od dnia, w którym Klient mógł dowiedzieć się o ich powstaniu. Zgłoszenia
złożone po upływie wskazanego wyżej terminu lub z naruszeniem powyższych zasad nie Beda
rozpatrywane.
3. Za dzień złożenia zgłoszenia uważa się dzień doręczenia zgłoszenia do STM GROUP, a w
przypadku zgłoszenia zawierającego braki, dzień uzupełnienia tych braków.
4. Treść zgłoszenia powinna w szczególności zawierać:
1) dane Klienta (firma, adres siedziby, NIP) oraz dane osoby kontaktowej (e-mail, telefon),
2) uzasadnienie zgłoszenia wraz ze wskazaniem okoliczności powstania uszkodzenia, braku lub
opóźnienia,
3) wysokość roszczenia objętego zgłoszeniem,
4) podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Klienta.
5. Do zgłoszenia powinny być załączone dokumenty związane ze Zleceniem Spedycyjnym, którego
dotyczy zgłoszenie oraz dokumenty stwierdzające okoliczności powstania uszkodzenia, braku lub
opóźnienia,
a w szczególności:
1) formularz,
2) list przewozowy,
3) protokół z ustalenia uszkodzenia, braku lub opóźnienia (w przypadku powstania
uszkodzenia w przesyłce wraz z fotografiami przedstawiającymi uszkodzenia),
4) faktura VAT zawierająca cenę przesyłki lub inny dokument określający wartość przesyłki,
5) zestawienie oraz faktura VAT obejmującą koszty naprawy przesyłki (o ile dokonano jej
naprawy),
6) wykaz załadunku (WZ),
7) inne dokumenty związane z roszczeniem Klienta, które są wymagane np. przez
ubezpieczyciela.
6. STM GROUP potwierdzi Klientowi przyjecie zgłoszenia.
7. Po przyjęciu zgłoszenia Klienta, w przypadku pojawienia się braków w dokumentacji lub
konieczności otrzymania dodatkowych dokumentów lub informacji, Klient w terminie 7 dni od
wezwania przez STM GROUP zobowiązany jest do usunięcia braków pod rygorem
pozostawienia zgłoszenia bez rozpoznania.
8. STM GROUP dołoży starań, aby rozpatrzenie zgłoszenia nastąpiło w ciągu 30 dni. Jeśli
zajdzie konieczność uzupełnienia dokumentacji albo zaangażowane zostaną osoby trzecie (np.
ubezpieczyciel) termin ten może ulec odpowiedniemu wydłużeniu.
9. Złożenie zgłoszenia nie zwalnia od zapłaty wynagrodzenia, wydatków oraz wszelkich innych
kwot należnych STM GROUP .
10. Jeżeli w wyniku rozpatrzenia zgłoszenia Klient będzie uprawniony do zwrotu poniesionych
kosztów, kwota z tego tytułu zostanie mu wypłacona w ciągu 30 dni od dnia przesłania przez
STM GROUP odpowiedzi na zgłoszenie. Termin ten może ulec przedłużeniu z przyczyn
niezależnych od STM GROUP (np. w związku z postępowaniem likwidacyjnym prowadzonym
przez ubezpieczyciela).
11. W przypadku uznania przez STM GROUP zasadności złożonego zgłoszenia przez KLIENTA i
przyznaniu zwrotu kosztów, na zadanie STM GROUP KLIENT przeniesie na STM GROUP
własność towaru, objętego zgłoszeniem, chyba ze prawo do tego towaru nabędzie ubezpieczyciel.

§ 14. Poufność

Klient i STM GROUP maja obowiązek zachowania w poufności informacji stanowiących
tajemnice przedsiębiorstwa drugiej strony, obejmujących wszelkie informacje techniczne,
technologiczne, organizacyjne, finansowe oraz jakiekolwiek inne informacje mające wartość
ekonomiczna lub stanowiące tzw. know-how, a także zachowania w poufności informacji
handlowych uzyskanych w związku ze świadczeniem usług. Klient i STM GROUP zobowiązują się
nie przekazywać tego rodzaju informacji jakimkolwiek osobom trzecim, ani ujawniać ich w inny
sposób, chyba ze obowiązek udzielenia takich informacji wynikać będzie z obowiązujących
przepisów prawa, informacje te będą publicznie dostępne lub druga strona wyrazi zgodę na ich
ujawnienie.

§ 15. Autopromocja

STM GROUP ma prawo do powoływania się na fakt współpracy z Klientem oraz prawo do
umieszczania znaków towarowych Klienta, w materiałach reklamowych lub promocyjnych,
wyłącznie w celach informacyjnych lub marketingowych, dla swoich klientów lub potencjalnych
klientów.

§ 16. Postanowienia końcowe

1. O zmianie OWU STM GROUP poinformuje Klienta z 30 dniowym wyprzedzeniem.
2. Ewentualne spory rozstrzygnie sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby STM GROUP.
3. OWU obowiązują od dnia 1 października 2015 r.
Niniejsze Wydanie obowiązuje od dnia 1 października 2015 r.