STM Group
Poland

POLAND / HEADQUARTER

Wyszyńskiego 1

10-457 Olsztyn

+48 89 533 9447

+48 89 533 9448

info@stmgroup.eu


 

STM Group
Russia

RUSSIA / HEADQUARTER

Leninskiy prospekt 30A

236006 Kaliningrad

007 4012 310540

007 9022 527503

info@stm-group.com

Strefa Klienta

Warunki realizacji zleceń spedycyjnych
na rzecz STM Group Sp.z o.o.

Obowiązują od 01.01.2015 Ver.01_15

Warunki realizacji zleceń spedycyjnych na rzecz STM Group Sp.z o.o.
Zleceniobiorca oświadcza, że prowadzi działalność gospodarczą, której przedmiotem jest m.in. wykonywanie usług transportowych i spedycyjnych oraz, że posiada wszelkie przewidziane przepisami prawa licencje i zezwolenia konieczne dla wykonania zleconego przewozu.

Rozliczenie transportu
Płatność nastąpi w terminie 60 dni od daty otrzymania faktury wraz z kompletem dokumentów (w szczególności podpisanego przez odbiorcę egzemplarza listu przewozowego POD), o ile nie uzgodniono inaczej, na rachunek Zleceniobiorcy wskazany na fakturze.Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zleceniodawcy. W przypadku zgłoszenie przez odbiorcę reklamacji co do stanu ładunku, zapłata frachtu nastąpi po zakończeniu postępowania reklamacyjnego.
Fakturę VAT za transport wraz z oryginalnym i potwierdzonymi dokumentami (CMR podbitym przez odbiorcę) oraz numerem naszego zlecenia proszę wystawić na: STM Group Sp.zo.o. Wyszyńskiego 1 10-457 Olsztyn NIP 7393518179
Fakturę wraz z dokumentami proszę przesłać na adres : STM Group Sp. z o.o. ul. Wyszyńskiego 1 10-457 Olsztyn w ciągu 14 dni od daty rozładunku w tym samym miesiącu w którym została wykonana usługa transportowa pod  rygorem obniżenia frachtu o 15%.
Kursem obowiązującym do wystawienia faktury jest średni kurs ogłoszony przez NBP w dniu załadunku.
ZAKAZ CESJI WIERZYTELNOŚCI,
Zleceniobiorca bez pisemnej zgody Zleceniodawcy nie może dokonać cesji wierzytelności należności wynikających z tytułu realizacji niniejszej umowy na banki, firmy ubezpieczeniowe, inne podmioty gospodarcze czy osoby fizyczne lub prawne.

 Wybór formy płatności leży po stronie zleceniobiorcy.

Zleceniobiorca jest zobowiązany przesłać Zleceniodawcy podpisane strony 1 i 2 niniejszego zlecenia. W przypadku wystawienia przez Zleceniobiorcę faktury dla Zleceniodawcy, niezgodnej z warunkami niniejszego Zlecenia, Zleceniodawca będzie miał prawo obciążyć Zleceniobiorcę karą umowną w wysokości 10 EUR lub 45 PLN, która będzie mogła następnie, na mocy niniejszego Zlecenia, potrącić z wynagrodzenia Zleceniobiorcy. Takie same zasady stosuje się w przypadku konieczności dokonania przez Zleceniodawcę, na skutek działań Zleceniobiorcy – sprzecznych z niniejszym Zleceniem, jakichkolwiek dalszych czynności niezbędnych do prawidłowego rozliczenia niniejszego Zlecenia. Wskazane kary umowne mogą być kumulowane.

W terminie 5 dni od daty zakończenia transportu należy przesłać kopie dokumentu cmr i innych dokumentów biorących udział w transporcie na

info@stmgroup.eu  lub  Fax:0048895339449.

UWAGA: WARUNKI SKONT PONIŻEJ.

WARUNKIEM REALIZACJI S-KONTA JEST ADNOTACJA NA KOPERCIE “UWAGA S-KONTO”. RABAT (SKONTO) Z TYTUŁU SKRÓCENIA TERMINU PŁATNOŚCI:

  • 10% – ZAPŁATA W DNIU OTRZYMANIA FAKTURY Z ORYGINAŁAMI DOKUMENTÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W TRANSPORCIE ORAZ ICH WERYFIKACJI (DO 3 DNI).
  • 7% – ZAPŁATA W TERMINIE 14 DNI OD OTRZYMANIA FAKTURY Z ORYGINAŁAMI DOKUMENTÓW DOTYCZĄCYCH PRZEWOZU ORAZ ICH WERYFIKACJI.
  • 5% – ZAPŁATA W TERMINIE 24 DNI OD OTRZYMANIA FAKTURY Z ORYGINAŁAMI DOKUMENTÓW DOTYCZĄCYCH PRZEWOZU ORAZ ICH WERYFIKACJI.
  • 3% – ZAPŁATA W TERMINIE 35 DNI OD OTRZYMANIA FAKTURY Z ORYGINAŁAMI DOKUMENTÓW DOTYCZĄCYCH PRZEWOZU ORAZ ICH WERYFIKACJI.

1. Zleceniobiorca podaje na fakturze numer zlecenia Zleceniodawcy oraz załącza do niej dokumenty biorące udział w transporcie tj. : oryginał CMR + WZ + ewentualne inne potwierdzenia dostarczenia towaru, jeżeli takie uczestniczyło przy przewozie, jak również wszystkie dokumenty celne, które dotyczyły przewozu wynikającego z przedmiotowego zlecenia, a także oryginał przedmiotowego zlecenia transportowego z podpisaną przez Zleceniobiorcę pierwszą oraz drugą jego stroną. Zleceniobiorca zapewnia, aby w poz.24 dokumentu CMR umieszczony został stempel oraz podpis, stanowiące potwierdzenie rozładunku towaru na miejscu przeznaczenia. Zleceniobiorca zapewnia, aby wszystkie dokumenty o których mowa w pkt 1 posiadały pieczątkę i czytelny podpis osoby odpowiedzialnej za odbiór towaru, jak również poświadczenie daty i godziny rozładunku, co stanowi warunek płatności przez Zleceniodawcę. Strony uzgadniają, że przelicznik stosowany przy płatności wynikającej z niniejszego zlecenia, to średni Kurs NBP z dnia poprzedzającego datę wykonania usługi (datę rozładunku), waluty w jakiej zlecenie zostało wystawione do waluty polskiej (PLN) z tym, że jeżeli w dniu wymagalności faktury, kurs euro będzie niższy niż kurs z dnia poprzedzającego rozładunek, Zleceniodawca będzie miał prawo potrącić Zleceniobiorcy w dniu wymagalności faktury kwotę wynikającą z różnicy kursów euro bez wystawiania dodatkowego dokumentu obciążeniowego. Zleceniodawca wystawi Zleceniobiorcy dokument potrącenia wyłącznie w celu zgodnego księgowania. Strony zgodnie uzgadniają, że 60 – dniowy termin płatności liczony jest od końca miesiąca kalendarzowego, w którym wpłynęła do siedziby Zleceniodawcy prawidłowo sporządzona faktura wraz z prawidłowo wypełnionymi oryginałami wszystkich dokumentów dotyczących danego transportu, wskazanych w tym punkcie. W przypadku zgłoszenia przez odbiorcę towaru zastrzeżeń w jakiejkolwiek formie, płatność zostanie wstrzymana do czasu ich wyjaśnienia. Dniem płatności jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zleceniodawcy.

1 B. W przypadku dostarczenia faktury lub dokumentów określonych w punkcie 1 do siedziby Zleceniodawcy w czasie późniejszym niż 30 dni od umówionej daty rozładunku, Zleceniodawca będzie miał prawo do nałożenia na Zleceniobiorcę kary umownej do wysokości przewoźnego.

2. Niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie przedmiotowego zlecenia jest podstawą dla Zleceniodawcy do nałożenia na Zleceniobiorcę kary umownej w wysokości 100 % stawki przewoźnego. Zleceniodawca będzie miał prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej. Strony uzgadniają, że opóźnienie w dostawie jest nieprawidłowym wykonaniem zlecenia, które uprawnia do nałożenia kary umownej.

3. Wolne od wszelkich kosztów jest 48 godzin od momentu podstawienia samochodu pod załadunek lub rozładunek oraz soboty, niedziele, święta i postoje na Urzędach Celnych. Ewentualne roszczenia o przestój rozpatrywane będą przez Zleceniodawcę tylko po przedstawieniu prawidłowo wypełnionej karty postoju.

4. Zleceniobiorca informuje Zleceniodawcę o ewentualnych problemach przy załadunku, rozładunku oraz wykonywanym transporcie pod rygorem kary umownej w wysokości do 50 % przewoźnego. Zleceniobiorca realizuje obowiązek określony w tym punkcie wyłącznie wtedy gdy przekazuje stosowną informację we właściwym czasie. Za właściwy czas rozumie się okres 30 minut od zaistnienia zdarzenia uzasadniającego przekazanie informacji lub okres 30 minut od ustania przyczyny uniemożliwiającej jej przekazanie. W przypadku przewidywanego opóźnienia w załadunku lub rozładunku towaru stosowna informacja przekazywana jest niezwłocznie po ujawnieniu się przyczyn uzasadniających jej przekazanie, a w każdym przypadku przed upływem umówionego terminu załadunku lub rozładunku.

5. Zleceniobiorca, w trakcie realizacji niniejszego zlecenia oraz w okresie dwóch lat od zakończenia jego realizacji, nie podejmuje w żadnym wypadku bezpośrednich lub pośrednich kontaktów (handlowych) albo prób takich kontaktów, w jakiejkolwiek formie, z podmiotem obsługiwanym przez zleceniodawcę, wskazanym w zleceniu lub liście przewozowym CMR (klient zleceniodawcy) pod rygorem nałożenia na zleceniobiorcę kary umownej w wysokości 30.000 euro (zakaz konkurencji). W przypadku gdyby szkoda, która powstała w wyniku naruszenia zakazu określonego w tym punkcie przewyższała wysokość kary umownej, Zleceniodawca może dochodzić wyrównania tej kwoty na zasadach ogólnych. Dziesiąta część umówionego przewoźnego stanowi odszkodowanie

należne Zleceniobiorcy za przestrzeganie zakazu konkurencji. Zleceniobiorca w żadnym wypadku i w żadnym czasie nie informuje i nie udostępnia informacji, w jakiejkolwiek formie, bezpośrednio lub pośrednio, o warunkach na jakich zawarte zostało przedmiotowe zlecenie pod rygorem nałożenia na zleceniobiorcę kary umownej w wysokości 10 000 euro.

6. Zleceniobiorca zapewnia wymianę palet (innych opakowań) i ponosi za nią odpowiedzialność.

7. Wszelkie spory wynikające z przedmiotowego zlecenia rozpatrywane będą przez Sąd powszechny w Olsztynie.

8. Brak pisemnej odmowy przyjęcia niniejszego zlecenia w przeciągu 30 min. od jego otrzymania faksem lub pocztą elektroniczną skutkuje przyjęciem zlecenia do realizacji na warunkach zamieszczonych w tym zleceniu.

9. Wysokość postojowego za 24 godziny na załadunku – rozładunku wynosi 50 euro (pięćdziesiąt euro) z zastrzeżeniem punktu 3 niniejszego zlecenia.

10. Za podjazd auta, w przypadku braku towaru w miejscu załadunku Zleceniobiorcy należy się odszkodowanie z tytułu gotowości do realizacji zlecenia w wysokości do 50 euro. Zleceniobiorca wystawia w takim przypadku notę obciążeniową, przy czym warunki zlecenia dotyczące płatności faktury stosuje się w tym przypadku odpowiednio. Podstawą wystawienia noty obciążeniowej o której mowa w tym punkcie jest potwierdzony przez załadowcę dokument stwierdzający brak towaru objętego niniejszym zleceniem. Potwierdzenie obejmuje przynajmniej pieczęć załadowcy.

11. Zleceniobiorca upoważnia Zleceniodawcę do wystawienia faktur lub ewentualnych not obciążeniowych wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszego zlecenia bez podpisu Zleceniobiorcy.

12. Przelew wierzytelności wynikający z niniejszej umowy nie może nastąpić bez zgody dłużnika.

13. W przypadku podania na zleceniu konkretnej godziny załadunku lub rozładunku, opóźnienie Zleceniobiorcy będzie skutkowało nałożeniem na niego kary umownej w wysokości 40 euro (czterdzieści euro) za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia, aż do wysokości frachtu.

14. Wszelkie koszty związane z niedotrzymaniem warunków zlecenia obciążają zleceniobiorcę.

15. Zleceniobiorca oświadcza, że posiada ważne ubezpieczenie OCP/OC przewoźnika/spedytora co najmniej do kwoty 250 000 euro.

16. Zleceniobiorca zobowiązuje się do udostępnienia kontaktu z kierowcą. Brak możliwości kontaktu z kierowcą powyżej 3 godzin skutkuje nałożeniem na Zleceniobiorcę kary umownej w wysokości 150 euro.

17. Jeżeli transport wymaga udziału kompletu dokumentów celnych, za prawidłowy ich obieg w czasie trwania transportu aż do chwili ich przekazania po zakończonym transporcie upoważnionej do tego osobie odpowiada Zleceniobiorca. W wypadku zaginięcia w/w dokumentów, nie odebrania ich w miejscu wyznaczonym na początku transportu – przy załadunku bądź odebrania niewłaściwych lub niewłaściwie wypełnionych dokumentów, w szczególności bez potwierdzenia odpowiednich służb celnych lub nie dostarczenie ich odpowiedniej osobie po odbytym transporcie – przy rozładunku będzie skutkowało nałożeniem na Zleceniobiorcę kary umownej do wysokości przewoźnego.

18. W przypadku stwierdzenia przez Zleceniobiorcę braku gotowości do załadunku lub rozładunku towaru będącego przedmiotem niniejszego zlecenia, Zleceniobiorca nie opuszcza miejsca załadunku lub rozładunku bez pisemnej zgody Zleceniodawcy, za co przysługuje mu stawka postojowego na zasadach i w wysokości określonej w punkcie 9 niniejszego zlecenia. W przypadku naruszenia postanowień tego punktu, stosuje się punkt 2 zlecenia.

19. Uzyskanie pisemnej zgody Zleceniodawcy jest warunkiem dokonania zarówno przeładunku towaru będącego przedmiotem niniejszego zlecenia, jak również dokonania kolejnego ładunku towaru, nieobjętego niniejszym zleceniem. W przypadku naruszenia postanowień tego punktu, stosuje się punkt 2 zlecenia.

20. Zleceniobiorca oświadcza, iż dysponuje pojazdem odpowiednim do transportu towaru będącego przedmiotem niniejszego zlecenia i taki pojazd do realizacji tego zlecenia wykorzysta. Przez odpowiedni pojazd rozumie się środek przewozowy :

  • sprawny technicznie
  • posiadający przestrzeń ładunkową umożliwiającą załadunek i wyładunek towaru będącego przedmiotem niniejszego zlecenia, bezpośrednio po podstawieniu go   celu dokonania tej czynności, w szczególności czystą i bez załadowanych przedmiotów mogących utrudnić lub uniemożliwić załadunek lub rozładunek,
  • umożliwiający przewóz zleconego towaru w warunkach uniemożliwiających jego zniszczenie w trakcie jazdy,

21. Zleceniobiorca oświadcza, że w przypadku transportu wykonywanego na terenie Niemiec zobowiązuje się on, w okresie dwóch lat od zakończenia realizacji niniejszego zlecenia do przekazania Zleceniodawcy, na jego pierwsze żądanie wyrażone w formie pisma, faksu lub drogą elektroniczną, w terminie 7 dni od zgłoszenia takiego żądania – dokumentów wskazujących na przestrzeganie przez Zleceniobiorcę przy realizacji niniejszego zlecenia ustawy o płacy minimalnej (Mindestlohngesetz, dalej MiLoG) w zakresie obowiązku wypłaty pracownikom płacy minimalnej (§ 20 w zw. z § 1 i § 2 MiLoG), rejestrowania ich czasu pracy (§ 17 MiLoG) oraz zgłoszenia we właściwym niemieckim Urzędzie Celnym rozpoczęcia ich pracy (§ 16 MiLoG). W przypadku naruszenia wskazanego obowiązku Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy, na jego żądanie, karę umowną w wysokości pięciu tysięcy euro – na podstawie noty obciążeniowej z czternastodniowym terminem płatności, przy czym Zleceniodawca będzie miał prawo, niezależnie od wskazanej kary umownej, żądać od Zleceniobiorcy wyrównania na zasadach ogólnych ewentualnej szkody przewyższającej wysokość wskazanej kary umownej. Zleceniobiorca gwarantuje przestrzeganie wymienionych przepisów i oświadcza, że poniesie pełną odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Zleceniodawcy za ich naruszenie zarówno przez siebie, jak i ewentualnych podwykonawców.

22. Warunki niniejszego zlecenia stanowią integralną całość i mogą być przyjęte wyłącznie bez zastrzeżeń. Zastrzeżenia jako bezskuteczne nie wiążą Zleceniodawcy.